Vedtægter

Kap. 1-Foreningen 

 § 1: Støtteforeningen Langå hundeskov, er stiftet den 14. oktober 2019 og har hjemsted i Randers Kommune

Kap. 2 – Formål:

§ 2: Foreningens formål er at vedligeholde og udvikle Langå hundeskov i samarbejde med områdets brugere.

Kap. 3: Medlemmer

§3: Støtteforening Langå hundeskov er en upolitisk forening, og enhver der ønsker det, og er indforstået med foreningens vedtægter kan blive medlem.

§ 4:Alle betalende medlemmer har stemmeret.

§5: Bestyrelsen kan med almindeligt flertal ekskludere et medlem eller idømme vedkommende karantæne efter forudgående indkaldelse til høring. Ønskes et medlem ekskluderet/idømt karantæne af andre årsager, kræver det enstemmighed i bestyrelsen. Bestyrelsens afgørelse om eksklusion eller karantæne kan indankes for generalforsamling. Medlemmet skal have taleret på generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan med simpelt flertal forkaste bestyrelsens beslutning. Ankefrist: Ønskes en afgørelse indanket for generalforsamlingen, skal dette ske senest 14 dage efter at afgørelsen er vedtaget fremsendt.

§6: Kontingent fastsættes ved årlig generalforsamling og medlemskab opnås ved betaling af kontingent.

Kap. 4 – Ledelsen:

§7: Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og bestyrelsesmedlem.

Der ydes intet vederlag til de enkelte bestyrelsesmedlemmer, men de kan efter aftale få dækket egne udlæg i forbindelse med relevant bestyrelsesarbejde.

§8: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov. Beslutninger afgøres ved alm. Stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når alle 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

§9: Ønsker et medlem af bestyrelsen at træde ud, vil der blive afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor et nyt medlem til bestyrelsen kan vælges ind.

Kap. 5 – Budget, regnskabsår, tegningsregler, revision og drift

§10: Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til orientering på generalforsamlingen. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§11: Kontingent opkræves forud for hvert regnskabsår

§12:Revisor reviderer og attesterer regnskab og bilag ved regnskabets afslutning, hvorefter regnskabet fremlægges til godkendelse på den årlige generalforsamling i revideret stand. Revisor vælges på generalforsamlingen og må ikke være medlem af bestyrelsen. Udgifter skal attesteres af formand eller kasserer. Foreningens midler indsættes på en konto i et pengeinstitut og administreres på forsvarlig vis af bestyrelsen. For forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Ingen af foreningens medlemmer hæfter således for foreningens forpligtigelser.

§13: Midlerne til foreningen tilvejebringes gennem medlemskontingent, bidrag, frivillige bidrag, pengegaver, sponsorgaver, donationer, kommunale tilskud samt forskellige arrangementer lavet af foreningen.

§14: Foreningen tegnes af formand og kasserer i foreningen. Betalinger i banken kan godkendes i forening af enten kasserer og et andet bestyrelsesmedlem eller kasserer og den af foreningen valgte revisor. 

§15: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og indkaldes med mindst 2 ugers varsel pr. e-mail. Generalforsamling afholdes i maj måned med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af stemmeoptæller.
  3. Valg af referent
  4. Forlæggelse af formandens beretning til godkendelse.
  5. Forelæggelse af det revideret regnskab til godkendelse.
  6. Valg af bestyrelsesmedlem. Hvis der er ønske om udmelding af eksisterende bestyrelsesmedlem.
  7. Valg af revisor.
  8. Indkomne forslag
  9. Fastsættelse af kontingent
  10. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal udformes skriftligt og være i bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. Endelig dagsorden udsendes pr. e-mail senest 2 dage før generalforsamlingen. Skriftlig afstemning foretages, hvis et eller flere medlemmer ønsker det. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved alm. Stemmeflertal.

§16: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning til det, eller der er ønske om nyt medlem af bestyrelsen. Mindst 2/3 af medlemmerne kan skriftlig begære ønske om ekstraordinær generalforsamling og skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.

§17: Stemmeret på generalforsamling har myndige medlemmer, der senest 3 dage før generalforsamlingen har indbetalt kontingent. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde med 1. stemme pr. medlemskab.

§18: Ændring af vedtægterne kan kun ske på generalforsamlingen, hvor 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen. Forslag af vedtægtsændring skal fremgå af indkaldelsen.

 

Kap. 6 – Vedtægternes forståelse/tvistigheder

§19: Bestyrelsen afgør ethvert tvivlsspørgsmål, det måtte opstå om fortolkning af foreningens vedtægter og regler, og der kan træffes afgørelse for forhold der ikke er nedfældet i disse. Afgørelsen kan gøres til genstand for afstemning på førstkommende generalforsamling. Tvivlsspørgsmål til vedtægterne afgøres af dirigenten på generalforsamlingen.

Kap- 7 – Foreningens opløsning

Ophævelse af foreningen kan kun ske på en generalforsamling, hvor emnet er optaget, som et særligt punkt på dagsordenen. Ophævelsen kan vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for. Hvis vedtagelsen sker med et mindre stemmeantal, kan ophævelsen kun ske ved indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for. Ved ophævelsen af foreningen tilfalder midlerne Dyreværnet.